Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU
ORCID:0000-0003-4742-644X

Hat sanatının gerek çizgisel gerekse anlam boyutu üzerine yapılan araştırmalar günden güne artmakta, bu sanata dair değerlendirmeler ve yorumlar farklı kapılar açarak gelişme göstermektedir. Harflerin kendi organik çizgilerinden ve sülüs, nesih, talik türlerinin geometrik temele dayanan noktasal değerlerinden oluştuğu için hat sanatının veya hüsnühat veya zihin dünyasında -belki de şuur altında- değişik çağrışımlar yapan tarafı ele alınacaktır. Dönemin salt bir estetik değer üzerinden oluşturmakla yetinmeyip yaşadıkları çağın toplumsal yapısının bir yansımasını ortaya koyduklarını görmek mümkündür. Bunun yanına irtibatlı oldukları entelektüel zümrenin sanat zevkini dikkate aldıkları, hatta söz konusu kesimin sanat zevkinin ortak bir ürünü olarak daha fazlasını ortaya koydukları söylenebilir.