Faruk TAŞKALE

Medresetü’l Hattâtîn
Osmanlı İmparatorluğu’nda hüsn-i hat eğitim ve öğretimi, Saray’a bağlı Enderûn-ı Hümâyûn ve Dîvân-ı Hümâyûn gibi kurumlarda veya Saray dışında sıbyan mektebi ve medreselerde yapılmaktaydı. Bu kurumlar hat sanatının gelişiminde son derece etkili olmuşlardır. Hüsn-i hat eğitim ve öğretimi, bu mektep ve medreseler dışında talebelerin yetenekleri doğrultusunda usta-çırak yöntemi ile de gerçekleştirilmekteydi. Hat sanatı öğretimi uzun yıllar aldığından en iyi sonuç veren usulün usta-çırak yöntemi olduğu muhakkaktır.”