Kültür ve Din | Osman Ülker
Yayınevi: Matbu Kitap
Yayın tarihi: 26.07.2022
Kitap, Cumhuriyet’in ilanından 1980 yılına kadar sanatın dinle girdiği dışlayıcı, çatışmacı, kabul edici aksine bir o kadar da kenara bıraktığı çelişkili ilişkiyi daha anlaşılır kılma arzusu taşımaktadır. Yine sanat alanının etkin aktörler aracılığıyla kendine biçtiği rol ve anlam ile kendinde gördüğü gücün “öteki” olarak gördüğü İslami kesimlerde nasıl bir etkisinin olduğunu tespit etmeye çalışmıştır.

Resimli Ansiklopedik Kuyumculuk ve Mâden Sanatı Terimleri Sözlüğü | Mehmet Zeki Kuşoğlu
Yayınevi: Bilnet Yayınları
Yayın tarihi: 2022

I. ve II. baskısı Ötüken Neşriyat tarafından yapılan sözlüğün 3. baskısı 1000’i aşkın kelimeyi barındırmak suretiyle yapılmıştır. Konu ile ilgili adlar, adlandımalar, yapım yolları v.b. hakkında ayrıntılı bilgi verilen bu kitapta altın ve gümüş madeni ile yapılan eserlerin yanında bakırdan yapılan eserlere de yer verilmiştir.

Kayıp Gerdanlık Endülüs – Tarih-Bilim-Medeniyet | Mustafa Uluçay
Yayınevi: İnsan Yayınları
Yayın tarihi: 20.07.2022

Kayıp Gerdanlık: Endülüs, Endülüs İslâm Devleti’nin 800 yıllık tarihinin kültür ve medeniyetiyle, bütüncül bir metotla anlatıldığı hikâyesidir. Endülüs İslam medeniyetinin Avrupa’ya etkisi, bu medeniyeti inşa eden önemli şahsiyetler; Endülüs’ten kalan “taştan şahitler” ve günümüz İspanya’sındaki Müslümanlar ve İslami miras da mercek altına alınmıştır.

Gözne Evleri | Ayşen C. Benli
Yayınevi: Cinius Yayınları
Yayın tarihi: 21.07.2022

Doğu Akdeniz’de, Mersin’in kuzeyinde, Bolkar dağlarınınvadilerinde bir yayla yerleşimi olan Gözne kendine özgü, ilginç özellikleri barındırır. Gözne, yerel özellikli yapılarını henüz yitirmemiştir. Bu geleneksel ve yerel özellikli yapılar, özellikle konutlar, yapım yöntemleri, yapılarda kullanılan doğal kaynaklı malzemeler, çevreye, insana, iklime uyum açısından sürdürülebilir özellikler göstermektedir. Bu kitapta, sürdürülebilirlik bağlamında bölgesel ve yerel özellikteki mimarlık ve yapım tekniklerinin konut tipolojileri açısından iklim, güneş, rüzgar ve nem verileri gibi çevresel yönler incelenmiştir.

Süheyl Ünver’in İran Defterleri
İran Seyahatnamesi | Yay. Haz: Milad Salmani
Süheyl Ünver’in Mısır Defteri: Mısır-name | Yay. Haz: Üzeyir Karataş
Süheyl Ünver’in Irak Defteri: Bağdad-name | Yay. Haz: Milad Salmani
Yayınevi: Kubbealtı Neşriyat
Yayın tarihi: 20.07.2022

Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in henüz hayattayken Süleymaniye Kütüphanesine bağışladığı 352, 680 ve 464 envanter numaralı, içerisinde notlar, çizimler, çiçekler, kumaş parçaları gibi coğrafyanın dokusunu yansıtan her nevi parçayı barındıran İran, Irak ve Mısır defterleri Kubbealtı Neşriyat tarafından yayın hayatına kazandırılmıştır.

Şehrîzade Mehmed Saîd Efendi Tarih-i Düvel ve Mülük (II. Cilt) | Arş. Gör. Davut Adlığ
Yayınevi: Efe Akademi Yayınları
Yayın tarihi: 20.07.2022

Üzerinde çalışma yapılan Tarih-i Düvel ve Mülük eserinin ikinci cildi, Şehrîzâde Mehmed Saîd Efendi’nin önemli eserlerinden biridir. İki ciltten meydana gelen bu eserin birinci cildinde Hz. Adem’den Hz. Muhammed’in Medine’ye hicret ettiği vakte kadar hüküm süren devletlerden ve yöneticilerinden bahsedilmektedir. Ancak birinci cildin nerede olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Üzerinde çalıştığımız Tarih-i Düvel ve Mülük’ün ikinci cildi 112 varaktan oluşmaktadır. İsmâil Âsım Efendi’nin, 1759 yılında Koca Râgıb Paşa’nın tavsiyesi üzerine şeyhülislâmlığa
getirildiği tarihten bir ay sonra yazılmaya başlanan eserin bitiş tarihi tam belli değildir. Eser bittikten sonra III. Mustafa’ya takdim edilmiştir. Esere besmele ile başlayan Şehrîzâde, hamdele ve salveleden sonra eserle ilgili bilgiler vermiştir. Dört ana bölümden oluşan eserin birinci bölümünde dört halifenin hayatları ve faaliyetlerinden, ikinci bölümündeyse on iki imamın hayatlarından bahsedilmektedir. Üçüncü
bölümde Emevi Devletinin tarihi anlatılmakta devamında Emevi Devletinin devamı niteliğinde olan İslam Devletlerinden özellikle de Endülüs Emevilerinden ve onlardan sonra İspanya’da kurulan Müslüman emirlikler ve şehirlerden bahsedilmektedir. Müellif en geniş ve son bölüm olan dördüncü bölümde Abbasi Devletinin tarihini ayrıntılı şekilde ele almaktadır. Bu bölümde Abbasilerin kültürel faaliyetleriyle beraber bu dönemde yaşayan büyük zatların ve alîmlerin hayatları da başlıklar hâlinde anlatılmaktadır.

Hoca Ali Rıza / Türk Sanatının Büyük Ustaları 5 | Nilüfer Öndin
Yayınevi: Hayalperest Kitap
Yayın tarihi: 05.07.2022

İstanbul’un Üsküdar semtinin tarihî kişiliklerinden biri olan Hoca Ali Rıza, tevazusu, tokgözlülüğü ve uysal kişiliğiyle öğrencileri arasında çok sevilen bir resim öğretmeniydi. İstanbul manzaraları, mehtaplı gece resimleri, Salacak ve Kız Kulesi’nin farklı görünümlerinin yanı sıra ürettiği pek çok resimle on dokuzuncu yüzyıl Türk resim sanatında tanınan bir sanatçı hâline gelmişti. “Türk Sanatının Büyük Ustaları” başlıklı serinin beşinci kitabı Hoca Ali Rıza, müziğe de büyük ilgisi olan, ince düşünen bir ressamın yaşamından kesitler sunuyor. Ressamın manzara resmine yaklaşımını hem felsefi hem de teknik yönlerden değerlendirmeye yönelik ipuçları vererek okuru, Hoca Ali Rıza’nın iç dünyasında renklerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Necdet Sakaoğlu’na Armağan Sanat Tarihi Yazıları | Hayri Fehmi Yılmaz
Yayınevi: Kriter Basım Yayın Dağıtım
Yayın tarihi: 18.05.2022

Tarih, eğitim, kültür ve sanat tarihi gibi farklı alanlarda çok yönlü çalışmalara imza atan Necdet Sakaoğlu için hazırlanan bu çalışmada, sanat tarihi, restorasyon, mimarlık tarihi üzerine alanlarında uzman kişiler ve araştırmacılar tarafından ele alınmış yazılar yer almaktadır. Bu kitapta saray, köşk, mektep, cami, tekke, türbe gibi farklı fonksiyonlardaki yapı tiplerinden örneklerle, mimari ve süslemeler yanında gravür, resim, hat, kalem işi, zanaat gibi geniş yelpazede işlenen konular içeriğe zenginlik katmaktadır. Spesifik örnekler ışığında ele alınan konuların yanı sıra, Necdet Sakaoğlu’nun yayınlarından oluşan geniş bibliyografyası da bu vesileyle hazırlanmış olup makalelerle birlikte bilim dünyasının faydasına sunulmuştur.

İslam Dünyasında Hat ve Mimari | Edt. Irvin Cemil Schick, Mohammad Gharipour
Yayınevi: Albaraka Yayınları
Yayın tarihi: 24.03.2022

Hüsnühat, İslam sanatının ve mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. İslam dünyasının hemen her coğrafyasında camiler, tekkeler, kütüphaneler, çarşılar ve daha nice mekânlar hüsnühat metinleriyle donatılmıştır. Hüsnühat, bir süsleme unsuru olmanın ötesinde mekâna her yönüyle ebedî bir anlam aşılamaya da yardımcı olmaktadır. Elinizdeki kitap, mimari mekânın hüsnühatı nasıl şekillendirdiğini incelerken hüsnühattın da mekânın inşasında ve aynı zamanda sahip olduğu anlamı kazanmasında nasıl rol oynadığını ele almaktadır. Mekânlar, Üslup / İçerik, Baniler, Sanatkârlar, Bölgeler ve Modernleşme olmak üzere altı ana başlıktan oluşan bu kitap, çeşitli dönemlere ve coğrafyalara ait hüsnühat kitabelerini her yönüyle incelemektedir. Alanında usta birçok araştırmacı, konuları Çin’den İspanya’ya; ele aldıkları dönem itibarıyla da İslam’ın ilk yıllarından yüzyıl başına kadar değişen makalelerle elinizdeki eserin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur.