Zeynep BATO
ORCID: 0000-0003-1847-6384

Orta Asya’dan Yakın Doğu’ya uzanan fetihler sonrası Moğol İmparatorluğunun bir kolu olan Hülagü komutasındaki İlhanlılar, İran’a hüküm sürmeye başlamış, İslam kültür tarihinde yeni bir dönemi başlatmışlardır. Oluşan bu yeni dönemle birlikte, form dilinde Orta Asya ve Uzak Doğu resim geleneklerine bağlı Moğol Üslubu adı altında yeni bir stil gelişir.
Siyasi ve kültürel alanda önemli başarılara imza atan İlhanlı sarayının baş veziri Reşîddüddin Fazlullah-ı Hemedânî, Gazan Han’ın isteği üzerine Moğol tarihini konu alan Câmiu’t-Tevârîh adlı eserini yazmıştır. Bu eser modern anlamda ilk dünya tarihi olarak kabul edilir.
Araştırmamızın amacı, TSMK H. 1653’te kayıtlı bulunan Câmiu’t-Tevârîh adlı eserin hükümdar sahnelerinin tasarım ögeleri açısından incelenerek bu çalışmanın, sanat tarihi çerçevesinde ve güzel sanatlar alanında gelecek çalışmalar için kaynak teşkil etmesini sağlamaktır.