Betül Sayın*

Bu çalışmada İbnülemin Mahmud Kemal İnal’in kaleme almış olduğu Son Hattatlar isimli kitabında bulunan İstanbul’da medfun hattatların defnedildikleri yerler hakkında bilgi sunulması amaçlanmaktadır. Kitapta adı geçen 331 hattattan 162’sinin 1786 – 2009 yılları arasında vefat etmiş oldukları ve İstanbul’da defnedildiği tespit edilmiştir. Hattatın adı, vefat yılı, defnedildiği semt, mezarlık veya hazire isimlerini içeren bir liste oluşturulmuştur. Kabri ve mezar taşı farklı yerlerde bulunanlar, bir mezarlık veya hazirede medfun olmayan hattatların tarif edilen defin yerleri, kabri kayıp olanlar, mezar taşı bulunmayanlar kaynakta geçtiği şekilde ayrıca bugün mevcut olmayan ve ismi değişen kabristanlar tespit edilerek listede ilave bilgi başlığı altında sunulmuştur. Son Hattatlar kitabı neşredildiğinde hayatta olan hattatlardan İstanbul’da medfun olduğu bilinenlerin vefat tarihleri ve defin yerleri de listeye eklenmiştir. Asırlardır hat sanatı için önemli bir merkez olan İstanbul’da XVIII. yüzyıl Osmanlısından XXI. yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar olan süreçte burada defnedilmiş olan hattatların bir başlık altında sunulması bu çalışmayı önemli kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Hat Sanatı, İstanbul’da Hat Sanatı, Medfun Hattatlar, İstanbullu Hattatlar

*Arş. Gör., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, ORCID: 0000-0002-6366-8978, bsayin@fsm.edu.tr