Sakine AKCAN EKİCİ*

Bu çalışmada Cumhuriyet’ten günümüze kadar olan süreçte yaşamış ve vefat etmiş, gelenekli İslam sanatlarımızdan olan hüsnihat sanatında temâyüz etmiş Türk sanatkârlar ele alındı. Hattatların isimleri, doğum ve ölüm tarihleri, kabirlerinin yeri, usta ve talebelerinin isimleri, eserleri varsa ekol ve üslupları ele alınarak çok ayrıntıya girilmeden öz geçmişleri verilmeye çalışıldı. İsimler seçilirken vefat tarihleri baz alınarak kronolojik sıra gözetildi. Ayrıca hat sanatının Osmanlı’nın son dönemleri ile Cumhuriyet ve sonrasının kısa tarihi hakkında malumat verildi. Çalışmada ana kaynak olarak İbnülemin’in Son Hattatlar adlı eserinden ve konu ile ilgili yapılan neşriyatlardan yararlanıldı. Yapılan araştırma neticesinde ikisi yakın zamanda -2013 yılında- vefat etmiş olan toplam otuz hattat tespit edilerek çalışmaya dâhil edildi.

Anahtar Kelimeler: Hat sanatı, hattat, cumhuriyet, gelenekli sanatlar

* Dr. Öğr. Üyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyetleri Tarihi Anabilim Dalı, sekici@bandirma.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5594-180X