Prof. Dr. Faruk TAŞKALE – Dr. Hüseyin GÜNDÜZ
orcid.org/000-0002-9982-9470

Arapça’da ism’in çoğulu esmâ,  isimler, adlar anlamına gelmektedir (Ayverdi, 2016, s. 353). Arapça neb’, haber vermekten  nebî ‘’Tanrı buyruğunu kullara bildiren kimse anlamındadır ’’ (Ayverdi, 2016, s. 921). Esmâü’n- Nebî ya da Esmâ-i Nebî, Hz. Peygamber’in Kur’ân’da, diğer mukaddes kitaplarda ve hadislerde geçen isimlerine ilaveten ashabın onun için kullandığı, onu vasfetmek için zikredilmiş isim, sıfat ve künyeleri  ihtiva etmektedir. İsimlerin çoğunun  nesnel anlamları vardır. Büyük bir kısmı da özellik ve sıfatları ihtiva eder.  

Hat Sanatında Esmâü’n Nebî’nin görüldüğü alanların başında Delâ’ilü’l-Hayrât’lar, En’âm-ı Şerîf’ler, Hilye-i Şerîfeler ve müstakil levhalar gelir. Hz. Peygamber’in isimleri bu eserlerde çeşitli terkiplerde yazılmış  ve  bu eserlerin   yazıldıkları  dönemlerin tezhip özelliklerine göre tezyin edilmişlerdir. Günümüzde ise Hz. Peygamber’in isimleri çoğunlukla müstakil ya da birçok ismin bir arada tasarlandığı hat levhaları şeklinde yazılıp tezhiplenmektedir.