YAYIN İLKELERİ ve YAZIM KURALLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, İçerik ve Tanımlar

Tanımlar:

Dergi: LALE Kültür Sanat ve Medeniyet Dergisi’ni,

İmtiyaz Sahibi: Yayın hakları sahibi Lale Yayıncılık’ı,

Yayın Kurulu: Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında görev yapan, alanında bilimsel ve sanatsal çalışmalarıyla öne çıkan ve dergide görev alan öğretim üyelerini,

Danışma Kurulu: Alanında uzmanlaşmış, yayın kurulu tarafından en az beş farklı üniversiteden seçilmiş öğretim üyelerini,

Editör: Editörlük görevini yürütmek üzere görevlendirilmiş öğretim üye ve/veya öğretim üyelerini,

Editör Yardımcıları: Editör desteği için ilgili bölümlerden belirlenen üyeleri,

Bilim Kurulu: Alanında uzmanlaşmış, yayın kurulu tarafından seçilmiş ve hakemlik yapacak öğretim üyelerini

Yayın Koordinatörü: Editör tarafından belirlenen yayın sürecinde görevlendirilen kişiyi ifade etmektedir.

Amaç ve Kapsam:

1. Amaç, dergi çalışmalarını yürüten birimler arasındaki ilişkileri, yetki ve sorumlulukları belirlemek ve düzenlemektir.

2. Derginin amacı geleneksel sanatlar, İslam sanatları ve somut olmayan kültürel miras çalışmaları alanına münhasır her türlü nazari ve tatbiki çalışmalar yapan sanatçıların/bilim insanlarının özgün değeri olan araştırma ve derleme makalelerini neşrederek ulusal ve uluslararası düzeyde; bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaşmalarına imkân sağlayan bir zemin oluşturmaktır. Beşeri bilimler bünyesindeki farklı disiplinlerden ortak bir akademik platform oluşturmaktır.

3. Dergi geleneksel sanatlar, İslam sanatları, somut olmayan kültürel miras çalışmaları ile geleneksel zanaatları ve bu alanda yapılan sanat tarihi çalışmalarını kapsar. Bu ve benzeri alanlardaki bilimsel yazılar yayımlanır. Bununla birlikte dergide kitap tanıtımı ve incelemesine de yer verilebilmektir.

4. Dergi, yılda 2 kez (Ocak ve Temmuz aylarında) yayımlanır.

5. Dergi hakemli bir dergidir ve yayın dili Türkçedir.

İçerik:

Dergiye gönderilen yazılar;

1. Alana özgü uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış ve alana bir katkıda bulunabilme niteliğine sahip olmalıdır.

2. Daha önce yayımlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya inceleme özelliği taşımalıdır.

3. Dergide, bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma, biyografi ve derleme makalelere, bilimsel alana katkı niteliğindeki çevirilere yer verilebilir.

4. Dergi yayın esaslarına uygun yazım ilkeleri ve formatında olmalıdır.

5. Yukarıda sıralananların yanı sıra dergide kitap tanıtımlarına ve/veya incelemelerine de yer verilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevler

Derginin işleyişini sağlayan kurullar:

1. Yayın Kurulu’nun Görevleri:

– Olağandışı durumlar hariç yılda iki kere toplanır.

– Yayın Kurulu, dergiye gönderilen yazıları, biçim ve alan uygunluğu açısından inceleyerek, akademik camiada yazının uzmanlarını (tezler, yayınlar ve uzmanlık sahasını esas alarak) tespit eder, uygun hakem değerlendirmesine sunulmasını sağlar.

– Hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar vererek, hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar.

– Özel sayı çıkarılmasına salt çoğunlukla karar verir.

2. Editör:

– Yayın Kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

– Dergiye gelen yazıların ön değerlendirmesini yapabilmek için özel dönemler hariç Yayın Kurulu’nu yılda iki kez toplantıya çağırır.

– Yayın Kurulu adına editoryal sorumluluk alır.

– Göreviyle ilgili olağandışı durumlarda, çalışmaların aksamaması için yardımcılarından birini yetkilendirir.

3. Editör Yardımcıları: Yayın Kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonun sağlanması, yazıların hakem sürecinin takip edilmesi, hakemlerin raporlarının değerlendirilmesi konularında editöre yardımcı olurlar.

4. Bilim Kurulu:

– Yayımlanacak makalelerin belirlenmesi için Yayın Kurulu’na önerilerde bulunur.

– Hakemler bilim kurulu üyeleri arasında yer alır. Hakemler gönderilen yazıları yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar verir. Makalelerin konusuna göre her sayıda değişiklik gösterebilir. Dergide yayınlanan ya da yayınlanacak makalelere danışmanlık yapar, fikir beyan eder.

5. Yayın Koordinatörü

– Yayın kurallarına uygun olan makalelerin kayıt altında tutulmasını sağlar ve hakem raporları ile birlikte makaleleri arşivler.

– Dergiyi baskıya hazır hale getirmekle ilgili süreci yürütür.

– Dergi’nin elektronik ortamda erişilebilirliğinin sağlanmasıyla ilgili süreci yönetir.

– Dergi hakkındaki gelen giden tüm evrakların kayıtlarını yapar ve dosyalar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme

1. Lale Dergisi’ne gönderilen yazılar dergi Yayın Kurulu tarafından 7 (yedi) gün içinde biçim ve alanlar açısından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar APA düzenlemesi için biçim editörüne ve İngilizce dil editörüne gönderilir. Biçim ve yabancı dil düzeltmeleri 5 (beş) günün sonunda nihai halini alır. Ardından makale değerlendirme yapılması için yayın kurulunun belirlediği, konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmelerinde azami süre 14 (on dört) gündür. Hakem değerlendirmelerinin ikisi de olumlu ise çalışma yayına kabul edilir. Biri olumlu, diğeri olumsuz ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç 14 (on dört) gün içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Düzeltilmiş metin, Dergi Yayın Kurulu’nun gerek gördüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlere tekrar gönderilir. İkinci değerlendirme süreci 7 (yedi) gün sürer.

2. Gönderilen yazılar iki alan uzmanının “yayımlanabilir” onayından sonra, Yayın Kurulunun ve editörün son kararı ile Türkçe dil editörüne gönderilir ve ardından yayımlanır. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak durumundadırlar. Katılmadığı hususlar olması durumunda, yazar bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir.

3. Kabul edilmeyen makalelerin yazarlarına e-posta yoluyla bilgi verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Etik İlkeler ve Yayın Politikaları

Dergide yer alacak makaleler, aşağıdaki maddelerde yer alan kuralları taşıyor olmalıdır:

1. Dergi, “Hakemli Dergi” statüsüne uygun, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır.

2. Dergimize gönderilen makaleler çift kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir. 

3. Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

4. Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar:

– Araştırma Makalesi: Bilime yenilik getiren, daha önceki tezleri çürüten veya yeni bir bakış açısı getiren, yeni belgeler ortaya koyan çalışmalar,

– Derleme: Tartışmalı veya muğlak halde olan bir konuda, bütün bibliyografyayı tenkit ederek bir sonuca bağlayan çalışmalar,

– Kitap tanıtımı: Dergi, kendi yayım alanlarıyla ilgili güncel ve yeni yayımlanmış kitapların tanıtımına ilişkin çalışmalar,

– Kitap İncelemesi: Dergi, kendi yayın alanlarıyla ilgili güncel ve yeni yayımlanmış kitapların incelemesine yönelik çalışmalara açıktır.

Tüm eserlerin yayımlanıp yayımlanmayacağına yayın kurulu karar verecektir.

5. Dergide yayınlanan yazıların, telif hakkı dergiye aittir. Yazar, dergide yayımlanmasına onay verilen yazısının her türlü telif hakkını devretmiş olduğunu kabul eder. Yayımlanmış yazının başka bir yayında tekrar yayımlanması derginin iznine bağlıdır.

6. Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve elektronik posta adreslerini mutlaka bildirmelidir.

7. Makalelerde kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

8. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. 

9. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Lale dergisi ve dergi kurullarının resmi görüşleri niteliğini taşımaz. Yayınlanan içerik ile ilgili yasal ve etik sorumluluk yazarlara aittir.

Yazım Kurallarına İlişkin Esaslar:

  1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları ise kenar boşluğu her yönden 2,5 cm; yazı tipi Times News Roman; metin boyutu 11 punto, paragraf aralığı önce 6nk, sonra 0 nk ve satır aralığı tek (1) şeklinde düzenlenmelidir.
  2.  Ana Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve koyu harflerle tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Alt başlıklar ise her kelimenin ilk harfi büyük olmak üzere yine koyu punto ile yazılmalıdır.
  3. Yazarların adları ve soyadları tümü büyük harf ve koyu yazılmalıdır. OrcID’leri isimlerinin altına gelecek şekilde normal yazılmalıdır. Yazarların varsa görev yaptığı kurum, haberleşme ve e-posta adresleri ilk sayfada dipnot ile belirtilmelidir.
  4. Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 75, en fazla 150 sözcükten oluşan Türkçe “özet” ve İngilizce “abstract” bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetleri altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 4, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar sözcükler (keywords) verilmelidir. Türkçe makalenin İngilizce başlığı olmalı ve abstract’ın üstünde gösterilmelidir.
  5. Yazı içerisinde resim, fotoğraf, nota ya da özel çizimler varsa bu belgeler kısa kenarı 10 cm olacak şekilde 300 PPI’da (300 pixels per inch kalitesinde) taranmalı, JPEG formatında kaydedilmeli, ayrıca metin içinde kullanılan tüm görsel gereçler makaleye ek olarak JPEG formatıyla gönderilmelidir. Metin içinde kullanılan görseller numara adıyla (Örn: Görsel 1) tek tek kaydedilmeli ve görseller sisteme yüklenirken bütün görseller tek bir .rar ya da .zip dosyası içerisinde yüklenmelidir. 
  6. Makalede atıf sistemi olarak APA kullanılmalıdır. Metin içinde görsellere de gönderme yapılmalıdır. Görseller (görsel, tablo, şekil vb.) Görsel 1., Görsel 2., Görsel 3. biçiminde numaralandırılmalıdır. Görselin altına o görsele ait bilgiler Times New Roman 11 punto ile yazılmalı ve hangi kaynaktan alındığı belirtilmelidir. 
  7. APA yazım stilinde, dipnot ve son not kullanımı pek tercih edilmemektedir. Bundan dolayı mümkün olduğu kadar az dipnot kullanılmalıdır. Yalnızca çok gerekli bir açıklayıcı not gerektiğinde dipnot kullanılmalıdır. Dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilmeli ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır. Kaynakça vermek için kullanılmamalıdır.
  8. Elektronik kaynaklara metin içerisinde gönderme; varsa yazarın soyadı, yayın yılı, sayfa/sayfa aralığı yazılarak yapılmalı, kaynağın adı ve ağ adresi kaynakçada belirtilmelidir. Yazar soyadı ve yayın yılı bilgileri eksik ise ağ adresi metin içine yazılmalıdır.
  9. Kaynakça yazımı aşağıdaki şekilde uygulanmalıdır.

Tek yazarlı kitap için

Yazar, A. A. (Yayın yılı). Çalışma adı. Yer: Yayıncı.

Örnek: Kuspit, D. (2006). Sanatın Sonu (Y. Tezgiden, Çev.). İstanbul: Metis Yayınevi.

Dergi ve süreli yayınlar için  

Yazar, A. A., Yazar, B. B., ve Yazar, C. C. (Yıl). Makale adı. Dergi adı, cilt. No (sayı no), sayfa/lar. doi:http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy

Örnek: Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for Preparing Psychology Journal Articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.